top of page

on Vinyl 

FK-chillies-web-small--01.jpg
FK-chillies-web-smal--02.jpg

Poslechněte si rozhovor z archívu Českého Rozhlasu Jazz o tom, jak nahrávka vznikala: https://jazz.rozhlas.cz/jazzove-novinky-1310-2022-8849940?fbclid=IwAR0dEp2YY1JqHjc4LPUNRoV0O2y9OvJQRmFRgsAlTfZN-05yZfgY4nOppvQ

Side A

KUBA'S GROOVE

GRAVITY

SLEEPWALKING GIRL

Side B

LATE NEWS

GIRL MEETS A YELLOW SHARK

LONELY

MASTNÝ VLASY                                           

 

 

All compositions written and arranged by F. Kop except Kuba’s Groove (F. Kop / J. Šindler),

Mastný vlasy (F. Kop / J. Kopová)

Girl Meets A Yellow Shark is a collage of music and words 

dedicated to Frank Zappa

Lonely was recorded in memory of Karel Růžička senior.

 

 

FRANTIŠEK KOP   saxophones, bass clarinet, flute, keyboards,       percussion, vocal

JAKUB ŠINDLER   drums & percussion, vocal

MARTIN LEHKÝ    bass guitar

DAN BÁRTA    vocal (A3)

MILOSLAV HLOUCAL    trumpet (B1) & flugelhorn (B3)

MIROSLAV CHYŠKA     electric guitar (A1, B2)

MAELLA    vocal (B2)

PETR MALÁSEK    piano (A3)

JULIE KOPOVÁ    rap & vocal (B4) 

KATEŘINA ŠTENCLOVÁ    vocal (B4)

FRANK ZAPPA    rap (B2)

 

Recorded 2020/21 at Jazz in Jail Studio by František Kop 

Additional recordings by Maella, Miroslav Chyška and Petr Malásek.

Mixed at Svengali Studio by Alexej Charvát 

Mastered at SONO Records by Adam Karlík

Produced by František Kop

Executive producer  Alexej Charvát.

Graphic design by Magdaléna Kašparová

Cover paintings & Photos by Kateřina Štenclová

AMP 202201C & P Studio Svengali s.r.o. Spolupráce 4/1256, 147 00 Praha 4

1. KUBA'S GROOVE

 

První motivy pro skladbu, specifické samply, které vytvářejí její náladu a také kompletní zvuk bicích nástrojů, vytvořil Jakub Šindler. Byl také u zrodu rytmických základů všech osmi skladeb na desce. To mě přivádí ke vzpomínce na první covidový "lockdown", který začal někdy v březnu roku 2020. Měl jsme tehdy čas zavřít se do studia a nahrávat. Kuba skvěle pochopil původní základy skladeb a velmi střídmým stylem nahrál party bicích nástrojů.. Současně mě naučil mnoho zajímavých postupů, které se dají aplikovat při ovládání hudebního nahrávací programu Logic. Je asi stokrát rychlejší než já a také šikovnější. 

The first motifs for the composition, specific samples that create its mood, and also the complete sound of the percussion instruments were created by Jakub Šindler. He was also involved in the creation of the rhythmic foundations of all eight tracks on the album. This brings me back to the memory of the first COVID lockdown, which began sometime in March 2020. At that time, we had the opportunity to close ourselves in the studio and record. Kuba (Jakub) perfectly understood the original foundations of the compositions and recorded the drum parts with a very restrained style. At the same time, he taught me many interesting techniques that can be applied in using the Logic music recording program. He is probably a hundred times faster than me and also more skilled.

Na kytaru hraje Mirek Chyška. Mám rád jeho zvuk, cit pro prostor a dokonalý hudební projev. Pro streamovací média také vytvořil master této desky.

Mirek Chyška plays the guitar here. I love his sound, his sense of space, and his impeccable musical expression. He also created the master for this album for streaming media.

2. GRAVITY

 

Hraje zde jenom trio Kop/Lehký/Šindler. Ve skladbě jsem chtěl vyjádřit pocit z filmu Gravity. Ani mi tak nešlo o to, vyjádřit jeho děj, spíše o zachycení fyzického stavu, do kterého se hlavní představitelé filmu dostanou. Introdukce skladby, kde se hádají dva basklarinety, pochází z mých mlhavých vzpomínek na shlédnutí některých pasáží filmu Vesmírná Odyssea 2001. Jinak nejsem velkým fanouškem sci - fi, ale o to víc si pamatuji určité scény z některých filmů.

Only the trio Kop/Lehký/Šindler plays here. In the composition, I wanted to express the feeling from the movie "Gravity". It wasn't so much about depicting the plot, rather about capturing the physical state into which the main characters of the film get. The introduction of the composition, where two bass clarinets argue, originates from my vague memories of watching certain passages of the film "2001: A Space Odyssey". Otherwise, I'm not a big fan of sci-fi, but I remember certain scenes from some films all the more.

IMG_4850.HEIC

3. SLEEPWALKING GIRL

 

Vznikla už dávno a nahráli jsme ji s FKQ na naše první CD, které se jmenovalo Twinkle. Je o cestě do neznáma, kde se může stát cokoliv. Na té původní verzi hraje krásné piánové sólo Petr Malásek. Obdivuji u něj také, jakým způsobem si umí vymyslet klavírní part a celou skladbu tím pozvednout. Zvuk piana je harmonickou osou i u nové verze skladby.

It was created a long time ago, and we recorded it with FKQ for our first CD called "Twinkle". It's about a journey into the unknown, where anything can happen. On the original version, Petr Malásek plays a beautiful piano solo. I also admire how he can come up with a piano part and elevate the whole composition with it. The sound of the piano serves as the harmonic axis in the new version of the composition.

Vždycky jsem měl představu, že téma Sleepwalking Girl by mohl interpretovat vokalista. Jediné jméno, které mě napadlo byl Dan Bárta, protože je také schopen improvizace a umí používat svůj hlas jako hudební nástroj.

I've always had the idea that a vocalist could interpret the theme "Sleepwalking Girl". The only name that came to my mind was Dan Bárta, because he's also capable of improvisation and using his voice as a musical instrument.

4. LATE NEWS

 

Je jednou ze dvou skladeb z desky, kde hostuje trumpetista Miroslav Hloucal. Kdykoliv je pro mě radostí, poslouchat jeho hru. Slyším v ní jazzovou tradici, kterou miluji i sílu momentu a přirozený přístup k improvizaci. Téma skladby je vzpomínkou na desky Blue Note Records z šedesátých let minulého století, kdy zde nahrával Freddie Hubbard, Wayne Shorter, Lee Morgan a další. Pro mě, jedno z nejkrásnějších období jazzu.

This is one of two tracks on the album where trumpeter Miroslav Hloucal is featured. It's always a pleasure for me to listen to his playing. I hear in it the jazz tradition that I love, as well as the power of the moment and a natural approach to improvisation. The theme of the composition is a reminiscence of the Blue Note Records albums from the 1960s when Freddie Hubbard, Wayne Shorter, Lee Morgan, and others recorded here. For me, it's one of the most beautiful periods of jazz.

5. GIRL MEETS A YELLOW SHARK

 

Vznik téhle skladby poznamenal divný sled okolností. Měl jsem v notách krátké instrumentální téma, které se mi zdálo nekompletní, i když docela zajímavé. Během lockdownu jsem začal poslouchat hudbu, která mě ovlivnila v mládí - Jethro Tull, Yes, Deep Purple, Miles, Weather Report atd. Také jsem si poslechl kompletní kolekci nahrávek  Franka Zappy a uvědomil jsem si, že bych rád něco z toho pocitu, zvuku, barev a filosofie dostal do svých nahrávek. Tak začala postupně vznikat koláž slov a hudby, kterou bych chtěl věnovat Franku Zappovi s tím, že bych byl rád, aby si jeho hudbu objevili i lidé, kteří se už narodili v jiné éře. Současně mu poděkovat za ten krásný čas, který jsem strávil poslechem jeho fantastické hudby. 

V roli "Girl" se v nahrávce objeví Maella (Míša Charvátová), která skvěle pochopila svůj vokální part a přidala osobitý styl zpěvu a zajímavé vokály. Chtěl bych ji také poděkovat, že mi pomohla doladit anglický text, který ve skladbě interpretuje.

The creation of this composition was influenced by a strange sequence of events. I had a short instrumental theme in the notes that seemed incomplete to me, although quite interesting. During the lockdown, I started listening to the music that influenced me in my youth - Jethro Tull, Yes, Deep Purple, Miles, Weather Report, etc. I also listened to the complete collection of Frank Zappa's recordings and realized that I would like to capture some of that feeling, sound, colors, and philosophy in my own recordings. So, a collage of words and music gradually began to take shape, which I wanted to dedicate to Frank Zappa, hoping that his music would be discovered by people born in a different era as well. At the same time, I wanted to thank him for the beautiful time I spent listening to his fantastic music. In the role of the "Girl" in the recording, Maella (Míša Charvátová) appears, who understood her vocal part very well and added a unique singing style and interesting vocals. I would also like to thank her for helping me fine-tune the English lyrics that she interprets in the composition.

GIRL MEETS A YELLOW SHARK

lyrics by František Kop

 

I wanna go to a disco

‘cause Bobby Brown is here

Drink diet coke in Frisco

Hold Me!

I’ll make my body movin’

Our mind’s an unreal deal

Disco boy loves you madly

 

Maybe I’ll call my sister

The crazy dancin’ fool

Saturday night, big fever

Touch me

I said Dinah Moe, baby

Play your game all night long

People here are so friendly

 

Late night we drive our car home

Imagine Zombie Woof

The creature and the ladies

Talkin’

Strange smell all over, growing

We feel cold air behind

Boogie Man, be our evil

 

 

Kytarový part vytvořil Míra Chyška. Velmi pomohl celkovému zvuku nahrávky a oživil původně syntetický zvuk midi nástrojů. Naučil se všechny ty "freak out" vyhrávky a splnil mi sen, uslyšet v téhle nahrávce kytaru.

The guitar part was created by Míra Chyška. He greatly contributed to the overall sound of the recording and breathed life into the originally synthetic sound of MIDI instruments. He learned all those "freak out" guitar parts and fulfilled my dream of hearing a guitar in this recording.

6. LONELY

 

Skladbu bych chtěl věnovat pianistovi a skladateli Karlu Růžičkovi, se kterým jsem si ji zahrál v jednom pražském jazzklubu těsně před jeho odchodem. Vždy bylo pro mě poctou se s ním sejít na pódiu a nebo se s ním bavit o věcech, které nás oba zajímaly. Skvělý člověk, který odešel příliš brzy. Sólo na křídlovku zde hraje Miloslav Hloucal. Téma a sólo na baskytaru Martin Lehký, který hraje v mém kvartetu od roku 1999. Je velmi osobitým hráčem s vlastním přístupem k hudbě.

I would like to dedicate this composition to the pianist and composer Karel Růžička, with whom I played it at a Prague jazz club shortly before his passing. It was always an honor for me to meet him on stage or talk with him about things that interested both of us. He was a great person who left us too soon. Miloslav Hloucal plays the flugelhorn solo here. The theme and bass guitar solo are played by Martin Lehký, who has been in my quartet since 1999. He's a very unique player with his own approach to music.

Martin Lehký

7. MASTNÝ VLASY

 

Je první skladbou, kterou jsem pro desku natočil. Chtěl jsem spojit instrumentální formu s nějakým kontrastním verbálním projevem. V té divné době, kdy jsme žili v naprosté izolaci,  jsem požádal svoji dceru Julii Kopovou, jestli by nevymyslela text, který bych použil v části skladby. Příští den mi přinesla verše, které ke mě mluvily a vyjadřovaly stav naší duše. Pamatuji se, že ten den zůstala v pyžamu, aby se nezdržovala při hledání slov a myšlenek. Paní Hegerová tomu říkala "pyžamový den". Julinka si svůj text také zarapovala.

It's the first track I recorded for the album. I wanted to combine an instrumental form with some contrasting verbal expression. During that strange time when we lived in complete isolation, I asked my daughter Julia Kopová if she could come up with lyrics that I could use in part of the composition. The next day, she brought me verses that spoke to me and expressed the state of our souls. I remember she stayed in her pajamas that day to avoid getting distracted while searching for words and ideas. Ms. Hegerová called it a "pajama day". Julinka also rapped her text.

Mastný vlasy, čumíme do zdi

Nejsou prachy, radši se posti

Morálkou stříkáme duchaplný hesla

Prosezený křesla

 

Normalizace, civilizace

Trouba zakalená

Lahváče, koláče

Prachu chomáče

 

Mozku substituce

Lidstva evoluce

 

Zábrany zametený 

Pod vrata sváru

Oblečený jsme 

Do neznámýho hávu

 

Nehty se loupou

Dny se stejně houpou

Zatočený v klubíčku

Ještě jednu skleničku

 

Pětkrát převařený

Navzájem si přečtený

Navyklý vzorce

Čekání na snění

 

Mozku substituce

Lidstva evoluce

 

Mozku substituce

Lidstva evoluce

Greasy Hair

lyrics by Julie Kopová

Greasy hair, we stare at the wall No money, rather get stoned Morality spews witty slogans Chairs worn from sitting

 

Normalization, civilization

A clouded mind

Bottles, pastries

Piles of dust

 

Brain substitution

Humanity's evolution

 

Barriers swept away

Under the gate of discord

We're dressed

In an unknown guise

 

Nails are peeling

Days sway the same

Coiled up

One more glass

 

Boiled five times

over Read by each other Accustomed patterns

Waiting for dreaming

 

Brain substitution

Humanity's evolution

 

Brain substitution

Humanity's evolution

8. CHILLIES

 

Tato skladba se kvůli omezenému časovému prostoru "nevešla" na vinyl, ale můžete si ji poslechnout na Spotify, Apple Music nebo YouTube. Vznikala jako jedna z prvních skladeb a hraje zde také jenom trio Kop/Lehký/Šindler. Je o silné chuti, o tom, když vás ráno probudí ostrý svit slunce.

Due to the limited time on vinyl, this composition didn't "fit" on it, but you can listen to it on Spotify, Apple Music, or YouTube. It was one of the first compositions to be created, and only the trio Kop/Lehký/Šindler plays here as well. It's about a strong desire, about when you're awakened by the sharp sunlight in the morning.

V neposlední řadě bych chtěl zmínit Magdalénu Kašparovou, která realizovala grafickou úpravu obalu vinylu (účastnila se také na grafice našeho CD František Kop Quartet - News of the Past).

Last but not least, I would like to mention Magdaléna Kašparová, who did the graphic design of the vinyl cover (she also participated in the graphics of our CD "František Kop Quartet - News of the Past").

Rád bych poděkoval mojí ženě Kateřině Štenclové za to, že mi dovolila použít své výtvarné dílo, pro design desky a také části těchto stránek.

I would like to thank my wife Kateřina Štenclová for allowing me to use her artwork for the album design and parts of these pages.

Velkou zásluhu na vzniku tohoto projektu má Aleš Charvát, který mě na začátku, po poslechu demo nahrávek povzbudil k další práci. S velkou pečlivostí se pak věnoval konečnému mixu a zařídil všechny ostatní produkční práce. Děkuji také Adamu Karlíkovi (SONO Records), který vytvořil master pro vinyl, Ivanu Prokopovi za produkční práci při jeho výrobě a Bohoušovi Perglovi za nezištnou pomoc a odborné rady.

A significant part of this project's creation is attributed to Aleš Charvát, who encouraged me to continue working on it after listening to the demo recordings at the beginning. He then devoted great care to the final mix and managed all other production work. Thanks also go to Adam Karlík (SONO Records), who created the vinyl master, Ivan Prokop for production work during its manufacturing, and Bohouš Pergl for his selfless help and expert advice.

POST SCRIPTUM:

Ve výše uvedeném výčtu skladeb chybí, paradoxně, skladba s názvem CHILLIES, kterou jsme se rozhodli nezařadit na vinyl, ale najdete ji na streamovacích mediích. Pořadí skladeb  na streamech je také odlišné, protože na vinylu jsme se museli přizpůsobit časovému omezení na jednotlivých stranách desky. Je to, samozřejmě, kompromis a pořadí na streamech je pro mě ideálnější. Skladba CHILLIES vznikla hned na počátku mé práce na albu. Hraje na ní Jakub Šindler, Martin Lehký a já. Je o pocitu, kdy vás probudí ostré ranní slunce a dá vám energii pro celý den. V podstatě, podobný účinek mají dobré chillies.

Také bych chtěl upozornit, že když kliknete na jména spolutvůrců pod fotkami, která jsou podtržena, dozvíte se zajímavé detaily o jejich práci a projektech.

POST SCRIPTUM: The list of compositions mentioned above is missing, paradoxically, the track called "CHILLIES", which we decided not to include on the vinyl but you can find it on streaming platforms. The track order on streaming platforms is also different because on vinyl we had to adapt to the time limitations on each side of the record. This is, of course, a compromise, and the order on streaming platforms is more ideal for me. The composition "CHILLIES" was created at the very beginning of my work on the album. It features Jakub Šindler, Martin Lehký, and myself. It's about the feeling when you're awakened by the sharp morning sun and it gives you energy for the whole day. Essentially, good chillies have a similar effect.

Chillies všichni já sedím.png

Miroslav Hloucal, Magdaléna Kašparová, Petr Malásek, Miroslav Chyška, Julie Kopová, Alexej Charvát, FK, Dan Bárta, Jakub Šindler,                                              Kateřina Štenclová,, Martin Lehký  a Maella

bottom of page